Op adem komen in de natuur

Zoeken & boeken

Het Zwanenwater (informatie van Natuurmonumenten)

Deze duinen met vochtige duinvalleien en duinmeren vormen een uniek natuurgebied dat onder meer door de ondiepe zoetwaterplassen aantrekkelijk is voor lepelaars, aalscholvers, dodaars en zomertaling. Op een van de meren drijft een vogelkijkhut van waaruit het gehele jaar door veel watervogels te zien zijn.

In de natte rietlanden rond de meren broeden kiekendief, blauwborst en rietzanger. Bergeend en tapuit zijn broedvogels van de duinen. De ondiepe plassen trekken ’s winters veel smienten, pijlstaarten, zaagbekken, ganzen en roerdompen.

Ontstaansgeschiedenis

Het strand, de duinen en de duinvallei van het Zwanenwater zijn eind zestiende eeuw ontstaan toen aan de oostzijde de Zijperzeedijk werd aangelegd. Op die manier werd de voormalige zeearm de Zijpe ingepolderd. Aan de zeezijde van de dijk ontstond door stuifzand een dubbele rij duinen met daartussen een duinvallei: het huidige Zwanenwater.

Rijke flora en fauna

De vegetatie van het Zwanenwater is erg gevarieerd. In de kalkarme duinen groeien dop-, struik- en kraaiheide. In de vochtige duinvalleien groeien parnassia, waterdrieblad en verschillende orchideeënsoorten. Het Zwanenwater dreigde te verdrogen door wegzijging van water naar omliggende bollenland. Daarom is in het noordoosten in voormalig landbouwgebied een bufferzone gecreëerd. Om het Zwanenwater te verbinden met omliggende natuurgebieden zijn onder de Zuidschinkeldijk faunapassages aangelegd.

Wandelen

U kunt heerlijk wandelen in het Zwanenwater. De wandelroute langs het Eerste Water nu ook goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers dankzij vernieuwde paden en aangepaste voorzieningen.

Leden van Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland hebben gratis toegang tot het natuurgebied. Niet-leden kunnen bij de ingang een dagkaart kopen van € 2,- per persoon.

Honden zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden.

Zie voor meer informatie: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/zwanenwater