Op adem komen in de natuur

Zoeken & boeken

Het Zwanenwater

Deze duinen met vochtige duinvalleien en duinmeren vormen een uniek natuurgebied dat onder meer door de ondiepe zoetwaterplassen aantrekkelijk is voor lepelaars, dodaars en zomertaling. Op een van de meren drijft een vogelkijkhut van waaruit het gehele jaar door veel watervogels te zien zijn.

Zijperzeedijk
Het strand, de duinen en de duinvallei van het Zwanenwater zijn eind zestiende eeuw ontstaan toen aan de oostzijde de Zijperzeedijk werd aangelegd. Op die manier werd de voormalige zeearm de Zijpe ingepolderd. Aan de zeezijde van de dijk ontstond door stuifzand een dubbele rij duinen met daartussen een duinvallei: het huidige Zwanenwater. In dit natuurgebied komen veel vogels voor. In de natte rietlanden rond de meren broeden kiekendief, blauwborst en rietzanger.
Bergeend en tapuit zijn broedvogels van de duinen. De ondiepe plassen trekken ’s winters veel smienten, pijlstaarten, zaagbekken, ganzen en roerdompen.

Waterdrieblad
De vegetatie van het Zwanenwater is erg gevarieerd. In de kalkarme duinen groeien dop-, struik- en kraaiheide. In de vochtige duinvalleien groeien parnassia, waterdrieblad en verschillende orchideeënsoorten. Het Zwanenwater dreigde te verdrogen door wegzijging van water naar omliggende bollenland. Daarom is in het noordoosten in voormalig landbouwgebied een bufferzone gecreëerd. Om het Zwanenwater te verbinden met omliggende natuurgebieden zijn onder de Zuidschinkeldijk faunapassages aangelegd.

Leden van Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland hebben gratis toegang.
Niet-leden kunnen een dagkaart kopen.
www.natuurmonumenten.nl

Honden zijn niet toegestaan Het Zwanenwater!

Aalscholvers en Lepelaars

Voor vogels moet je echt in het Zwanenwater zijn. In deze oase van rust vinden ze hun voedsel en broeden ze zonder verstoring. Niet alleen eenden en ganzen verblijven hier massaal, maar ook zeldzame vogels, zoals de bruine kiekendief en blauwborst.

Op het eiland in het zuidelijke meer, het Tweede Water, broeden zelfs lepelaars. Dat kunt u vanaf een uitkijkpunt zien. Bij het Tweede Water broedt ook een grote kolonie aalscholvers. Hun nesten bouwen ze in de wilgen langs de oever. De aalscholvers vliegen af en aan om te vissen in de wijde omgeving.